Поволности

 • Градежното земјиште во Индустриската зона „Жабени“ за производствени капацитети се продава со почетна цена за наддавање од 1 евро/m2.
 • Со одлука на Советот на Општината Битола се уреди следната цена за надоместок за комунална инфраструктура:
 • Надоместок за комунална инфраструктура изнесува 2,5 еврa / m2.
 • Доколку инвеститорот вработи 300 нововработени лица, се ослободува целосно од надоместок за комунална инфраструктура.
 • Најниски оперативни трошоци во Европа,
 • Ниски корпоративни даноци,
 • Ниски трошоци за користење на земјиштето,
 • Пристапност на млад, образован и прилагодлив кадар,
 • Поедноставени процедури за бизнис и поддршка на инвеститорите,
 • Прва фаза на развој со површина од 86 хектари
 • 3 км оддалеченост од границата со Грција
 • 9 км оддалеченост од Битола
 • 550 км оддалеченост од Турција
 • Лоцирана на главниот патен правец М5
 • Железничка пруга кон Грција
 • Пристап до електрична, водоводна и канализациона мрежа

 

Опис

 • Големина на зоната во прва фаза на развој (m2): 86.000
 • Максимална предвидена површина (m2): 2.440.000
 • Детален урбанистички план (донесен/ не донесен): Да
 • Почетна цена на продажба (m2) : 1 евро
 • Најблизок град: Битола – оддалеченост (km): 9
 • Број на население (град Битола): 74.550
 • Број на население (општина Битола): 95.385
 • Број на население (Пелагониски регион): околу 235.000
 • Стапка на невработеност: 30,5%

 

Транспортни пристапни можности

 • Оддалеченост до автопат (km): 95 км – Автопатот „Александар Македонски“ (Е-75)
 • Оддалеченост до автопат (km): 95 Кожани/ Р.Грција (Е-90)
 • Оддалеченост од пристаниште (km): 170 Солун/ Р.Грција
 • Оддалеченост од пристаниште (km): 200 Драч/ Р.Албанија
 • Оддалеченост од аеродром (km): 180 Скопје/ Р.Македонија
 • Оддалеченост од аеродром (km): 85 Охрид/ Р.Македонија
 • Оддалеченост од аеродром (km): 170 Солун/ Р.Грција
 • 550 км оддалеченост од Турција

 

Присутни компании во зоната:

 • Кромберг и Шуберт Македонија дооел Битола со вкупно вработени во моментов (околу 3000 лица),
 • Спринг ДООЕЛ Битола – Дрвна индустрија и производство на пелети
 • Челмак Турција
 • Цераметал Грција
 • Натуралиа фуд Италија и други

 

Комунална инфраструктура

 • Електрична енергија: Да
 • Водовод: Да
 • Фекална канализација: Да
 • Атмосферска канализација: Да
 • Пречистителна станица за отпадни води (5.000 еквивалент жители)
 • Телекомуникациска мрежа: Да
 • Пристап до градежни парцели преку асфалт или тампонирана површина